آموزش پرسنل شاغل در صنایع و مشاغل کارگاهی و کارخانجات

تخصصی آن نیرو نموده و سپس وی را در امر تولید شرکت میدهند تا از خسارات و یا اشتباهات برای آن صنعت و یا شرکت و نیز خود فرد و یا ماشین آلات که هر یک از موارد فوق جزو سرمایه های مادی و معنوی آن موسسه بشمار میروند جلوگیری گردد و پس از تمام نکات فوق کیفیت ناشی از اگاهی پرسنل و نیز سلامت شغلی ایشان در محصول نهائی تولیدی ان شرکت متبلور خواهد شد.

شرکت فخراندیش آریا در زمینه آموزش تخصصی نیروهای کاری در زمینه های ذیل آماده یاری رسانی به مدیران مجموعه ها و پرسنل شاغل در صنعت می باشد

– آموزش کلیه فرآیندهای جوشکاری مبتنی بر جوشکاری ها ذوبی و اصطکاکی و….

– آموزش بازرسی های کارگاهی و کنترل کیفی جهت بازرسین مقیم در محل تولید

– آموزش نقشه خوانی و انتقال تفهیمات نقشه های طراحی شده در استانداردهای مختلفت بین المللی جهت پرسنل تولید و ساخت

– آموزش دوره های کنترل و بازرسی جوش(NDT , DT)