ربات های ABB

ABB Robotics

ارائه خدمات طراحی و ساخت سیستمهای اتوماتیک و رباتیک جوشکاری و برش مبتنی بر رباتهای خاص یا بر پایه رباتهای صنعتی

(شش محور و شش درجه آزادی ABB ,KUKA) و نیز ارائه قطعات مصرفی و یدکی سیستمهای نامبرده در کوتاهترین زمان ممکن

آموزش اپراتوری و برنامه نویسی onlineو offlineجهت رباتهای ABB

ارائه انواع قطعات یدکی رباتیک

انجام تعمییرات تخصصی اداوات مربوط به ربات و سلول های رباتیک

ارائه خدمات مشاوره ای برای تهیه و خرید انواع ربات از داخل و خارج از کشور

مشاورو تامین کننده در امر واردات و خرید ربات از کشورهای خارجی

طراحی و پیاده سازی Layout و موارد فنی در راه اندازی خطوط رباتیک

بهینه سازی فرآیند های کاری ربات (بالابردن راندمان خطوط تولید و کیفیت اجرائی و رفع کاستیها و نواقص فنی)