WPS & PQR

ارائه انواع رویه های اجراء و کنترل فرآیندهای قبل و بعد از جوشکاری جهت رسیدن به بهترین نتیجه مطلوب از نظر خواص مکانیکی و شیمیائی و فیزیکی یک درز جوش ساده اهمیت بسزائی در صنعت دارد ،که متاسفانه در برخی موارد دیده میشود که قطعات حساس و یا فوق حساس را بدون در نظر گرفتن رویه های لازمه برای اجرای یک درز جوش صحیح و سالم، بصورت مقدماتی و بطور یک قطعه ساده انگاشته می شوند و پس از مدت زمان بسیار کوتاه نتیجه عدم آینده نگری از رفتار قطعه در آینده و با ساده انگاشتن نیاز به رویه برای آن جوش گریبان گیر بهره بردار میگردد که بصورت شکستگی یا پارگی یا نشتی یا ترکهای طولی و عرضی در همان مقطع جوش بظاهر ساده نمایان میگردد

لذا خاطر نشان می نماید که در یک نقطه جوش بظاهر ساده و کم اهمیت موارد بسیاری از نکات مختلف فنی و متالوژیکی نهفته می باشد که از دید بسیاری از افراد نهان می باشد و در تمام استانداردهای داخلی و بین المللی بر این مورد که از رویه های مربوط به جوشکاری در فرآیندهای فوق استفاده گردد تاکید فراوان به عمل آمده است

شرکت فخراندیش آریا با اتکاء به دانش و علم جوشکاری و نیز تجربیات گوناگون در این صنعت جهت ارائه انواع رویه های اجراء و کنترل (WPS/PQR) جهت انواع آلیاژهای پایه آهنی و رنگین مانند آلیاژهای کربن استیل،استسنلس استیل،آلومینیوم،تیتانیوم،مس،کروم و نیکل ، مونل و اینکونل و دیگر سوپر آلیاژها قادر به ارائه انواع رویه های فوق می باشد

چند نمونه از فرمهای از پیش تعیین شده از رویه های جوشکاری و روال کنترلی آنها جهت دریافت

WPS1   WPS2   WPS3   WPS4   PQR1   PQR2   PQR3

تصویری از یک جوش که بدلیل عدم داشتن رویه جوش و کنترل ان قطعه بطور کلی دچار آسیب جبران ناپذیر شده است
نمونه هائی از قطعات تست شده از جوشهای مختلف و جوشکاران مختلف جهت صدور گواهی کیفیت و کنترل