جوشکاری مقاومتی جهت آلیاژهای  استینلس استیل جهت قطعات ظریف و خاص (توری ها و پینها و قطعات فوق ریز)

MICRO SPOT WELDING FOR STAINLESS STEEL  MESH AND PIN AND PART’S

ارایه دستگاه ها و ماشین آلات و خدمات مختلف پیرامون جوشهای خاص بر روی قطعات خاص از آلیاژ های مختلق استینلس استیل

ز