فوم دیرسوز و خود خاموش شونده Flame Retardant Foam

با توجه به گستره مصرف و نفوذ و بکارگیری انواع فوم های مختلف در گوشه و کنار زندگی  و مصنوعات پیرامون انسانها و نیز خطر همیشگی اشتعال فوق سریع این نوع کالا و نشر انواع گازهای سمی و کشنده ناشی از سوختن فومها ، همواره دغدغه مصرف کنندگان و طراحان مختلف در بکارگیری انواع  فومها خطر آتش سوزی و خفگی و شعله ور شدن سریع آنها بوده است که با استفاده از نانو مواد تولیدی این شرکت که با آغشته سازی فوم به این مواد این امکان را برای مصرف کنندگان بوجود می آورد تا در حین وقوع آتش سوزی ابتدای به ساکن  فوم دیرتر روشن شده و به هیچ وجه شعله ور نگردد و در صورت دور شدن منبع شعله از فوم ،فوم بصورت خود به خود  خاموش گردیده و از خطر آتش سوزی به نحو چشمگیری کاسته میگردد . همچنین لازم بذکر است که فوم ها پس از آماده سازی با مواد فوق دیگر دارای دود و گازهای سمی کشنده  بسیار اندک پس از سوختن و خاموش شدن میباشند.

ویدئو از تست آتش فوم و اسفنج دیر سوز و خود خاموش شونده

ویدئو از تست آتش فوم و اسفنج دیر سوز و خود خاموش شونده در دست

فوم یونولیت با پوشش نسوز و ضدآتش

ویدئو از تست فوم دیرسوز و خود خاموش شونده خودرویی

فیلم کامل تست آتش صندلی خودرو و مواد نانو خودخاموش کنند


فیلم کوتاه از مواد خود خاموش کننده آتش صندلی خودرو


Carseat Flame Retardant and Fire Retarder AntiFire Seat