پارچه و منسوجات دیرگداز و خودخاموش شونده

Flameretarder textile and Fireproof woven

مواد فوق بعنوان یک راهکار اساسی به جهت جلوگیری از آتش سوزی و یا شعله وری انواع پارچه و منسوجات کاربرد داشته و با رویه آغشته سازی و اندود کردن و یا غوطه وری قابل اجراء بر روی پارچه ها و منسوجات مختلف میباشد ، با توجه به انواع متنوع منسوجات و درصد مختلف مواد طبیعی و مصنوعی که در صنعت نساجی در تولید پارچه و البسه مورد استفاده قرار میگیرد و نیز ضخامت نهایی پارچه تکمیلی میزان مصرفی مواد فوق متفاوت و متغییر میباشد و در هر نوع پارچه میزان مواد مصرفی متفائت میباشد . نکته حائز اهمیت و قابل اشاره در باره مواد فوق این میباشد که مواد فوق بدون بو و بدون رنگ و بدون گاز بوده و با اتکائ بر فرمولاسیون پیشرفته خود فاقد از هر نوع از مواد هالوژنه بوده و با محیط زیست و انسان و طبیعت بطور کامل سازگار میباشد .

جهت اطلاعات فنی بیشتر و قیمت  با کارشناسان این شرکت ارتباط بر قرار نمایید .