لایه نشانی و مهندسی سطوح جهت ابزار و ادوات پزشکی و ایمپلنت های جراحی

CHEMICAL AND NANO COATING FOR MEDICL HANDPIECE AND SORGERY TOOLS

روش فوق مبتنی بر مواد شیمیایی و ترکیبات سطحی و کریستالاسیون سطوح آلیاژهای مصرفی علی الخصوص از نوع استینلس استیل میباشد که با برقراری توازن شیمیایی متناسب با انواع آلیاژهای رایج در ساخت ابزار و ادوات پزشکی که بع عنوان اصلی ترین اصل در عملیات جراحی و پزشکی میباشند کاربرد گسترده ای داشته و منجرب به بوجود آمدن لایه ای از مواد مفید از نظر خواص ظاهری و سطحی و استریل در این ادوات میباشد، در این راستا شرکت فخراندیش آریا قادر به ارائه مواد فوق در حجمهای بالا طبق سفارش مشتریان و یا نیز ارائه خدمات این موضوع به شرکتها یا سازندگان ادات پزشکی میباشد .