شوینده و براق کننده عمومی فلزات پایه آهنی

GENRAL CLEANER FERROUS BASE AND STEEL

با توجه به مصرف گسترده و وسیع  فلزات پایه آهنی و آلیاژهای مختلف فولادی و نقطعه ضعف اکثر این آلیاژها که شامل خوردگی و اکسیداسیون  و یا رسوب گرفتگی و ترکیب با دیگر عناصر محیطی و جوی  متعدد در پیرامون این آلیاژها و نیز میل ترکیبی وسیع عناصر با فلزات پایه آهنی  همواره چربیگیری و شستشو و نیز زنگبری و تمیزکاری مقدماتی یا نهایی جزوی از مراحل و فرآیندهای تولیدات و صنایعی که با این فلز سر و کار دارند بوده و میباشد . شرکت فخراندیش برای رفع موارد فوق محصول جنرال کلینر را که مبتنی بر مواد و محلول های شیمیایی با محیط اسیدی می باشد برای این کاربرد پیشنهاد می نماید و جایگزینی مناسب با پودر های رایج چربیگیر میباشئ و مزیت اصلی آن عدم وجود رسوب و لکه مواد شوینده رایج پس از شستشو و یکدستی کل سطح فلز پس از شستشو  میباشد . محلول فوق قابل رقیق کردن با آب بوده و در شرایط سردکار و گرمکار قابل ارائه میباشد .