جرمگیر مخصوص سیستمهای جوش و برش

ماده فوق بطور کامل کلیه رسوبات و جرم های بجای مانده از آبهای غیر استاندارد یا رنگهای محلول در مایع های خنک کننده غیر استاندارد را که در مجرا های عبور آب در سیستم ها و ماشین آلاتی که در آنها از آب جهت انتقال حرارت و تبادل دما استفاده میگردد و در مدت زمان ۲۴ تا ۴۸ ساعت بدون هیچگونه آسیب به فلزات و لاستیک ها و قطعات پلیمری و یا عایق ها و واشرها و… بطور کاملا تخصصی کلیه این رسوبات را از سطوح نامبرده شده جدا کرده و در خود میگیرد و در پائین ترین نقطه از نظر سطح در مدار خنک کننده رسوب می دهد و عملکرد سیستم خنک کننده را بطور چشمگیری احیاء و فعال می نماید .