دستگاه شناساگر آلیاژهای استیل (Ariya Steel Index)

دستگاه جوش توپ و گوی و کره استیل و آهن Sphere Rotary Welding Machine

دستگاه جوش پروفیل CNC Profile Welding Machine