دستگاه شناساگر آلیاژهای استیل (Ariya Steel Index)

الکتروپولیش پارس سری دلتا Delta Series

الکتروپولیش پارس سری اومگا Omega Series

دستگاه جوش توپ و گوی و کره استیل و آهن Sphere Rotary Welding Machine

دستگاه جوش پروفیل CNC Profile Welding Machine

محلولهای شوینده و پاک کننده صنعتی و تخصصی